De sju modulerna

De sju utbildningsmodulerna – en kort beskrivning
Var och en av de sju modulerna i CENAPS-modellen behandlar ett generellt ämne som ofta är ett grundläggande problem i behandlingen. Tillsammans ger de olika modulerna effektiva behandlingsmetoder och riktlinjer kring de flesta problemställningar som klienter med ett kemiskt beroende (utan andra speciella och komplicerade störningar) tar upp under behandlingen. Här är en kort beskrivning av modulerna. Du kan läsa mer om varje kurs på sidorna 7-10.

Bedömning och behandlingsplanering (ATP – Assessment & Treatment Planning), 3 dagar
Undervisning i screening och i att stabilisera, bedöma och motivera klienter. Genomgång av generella riktlinjer för hur man arbetar fram en fullständig bedömning och utvecklar en kortfattad strategisk handlingsplan med klienten.

Problemlösande gruppterapi (PSGT – Problem Solving Group Therapy), 3 dagar
Modulen omfattar en systematisk metod för gruppterapi och kliniska metoder för att stoppa förnekelse, övervinna behandlingsmotstånd och motivera till deltagande i behandling.

Återfallsförebyggande rådgivning (RPC – Relapse Prevention Counseling), 3 dagar
Modulen innehåller en systematisk metod för identifikation och hantering av högrisksituationer, som ofta leder till återfall i det tidiga stadiet av tillfrisknandet. Metoden bygger på kognitiva handlingsbaserade behandlingsformer.

Hantering av förnekelse (DMC – Denial Management Counseling), 3 dagar
Denna modul bygger på kliniska metoder för rådgivning och hantering av förnekelse. Deltagarna får lära sig att identifiera och hantera klienters förnekelsemönster som ofta bidrar till behandlingsmotstånd.

Hantering av antisociala personlighetsdrag (MAPT – Managing Antisocial Personality Traits), 4 dagar
Deltagarna lär sig att identifiera och hantera personer med antisociala personlighetsdrag, Modulen bygger på behandlingsmetoder och tekniker för klienter med en kriminell livsstil.

Kognitiv rekonstruering av beroendepräglade tankemönster (CRFA – Cognitive Restructuring From Addiction), 3 dagar
Denna modul lär deltagarna metoder och tekniker för att skapa ett ökat kognitivt medvetande hos klienten, samt metoder och tekniker för identifikation och hantering av grundläggande irrationella tankar och känslor, som kan orsaka onödig smärta och problem i tillfrisknandet.

Återfallsförebyggande terapi (RPT – Relapse Prevention Therapy), 5 dagar
Deltagarna lär sig tekniker och metoder för att arbeta med klienter med självförgörande personlighetsdrag och en dysfunktionell livsstil som bidrar till återfall. Modulen innehåller en övergripande behandlingsplan för identifikation och hantering av tidiga varningstecken på återfall. Dessa varningstecken är oftast relaterade till personlighetsdrag och livsstilsproblem, som ligger bakom bruket av alkohol och droger, och som obehandlade leder klienten mot högrisksituationer, trots en önskan om fortsatt avhållsamhet.