MAPT

Syftet och målet med denna kurs är att lära sig identifiera och hantera människor med antisociala personlighetsdrag.

Beskrivning:

På detta seminarium lär sig deltagarna avancerade kliniska tekniker för hur man känner igen och hanterar klienter, med antisociala personlighetsdrag.

Speciell tonvikt läggs på användningen av kognitiva omstrukturerande strategier för att möta antisociala klienter i en samarbetsprocess av självbedömning och självförändring. Detta är viktigt eftersom klienter med antisociala drag är väldigt manipulativa. Det antisociala beteendet, som ligger till grund för behandling, är ofta det största hindret för att erkänna att det finns ett problem.

Antisocialt beteende hindrar många gånger människor från att söka hjälp och för att göra de personlighets- och beteendeförändringar som krävs för att undvika återfall, och för att bevara en livsstil som bygger på avhållsamhet och ansvarsfullhet.

Antisociala beteenden är vanliga bland människor som är kriminella. Generellt kan man säga att omkring 4 % av män och 1 % av kvinnor i allmänhet kan diagnosticeras för antisocial personlighetsstörning. Dock så finns det grupper där procentdelen är högre, 15 % av de män som utvecklat ett alkoholberoende och 5 % av de kvinnor som har utvecklat ett alkoholberoende har antisociala personlighetsdrag, detta är mer än 3 gånger fler jämfört med den generella befolkningen. Bland människor med ett drogberoende är siffran ännu högre. Omkring 32 % av männen som utvecklat ett drogberoende har antisociala personlighetsdrag och bland de som sitter i fängelse är det 50-80 % som har antisociala personlighetsdrag.

En antisocial personlighet (MAPT) är en sammansättning av personlighetsdrag hos människor som man ofta finner i den kriminella världen. Antisociala beteenden är beteenden som är de motsatta mot allmänt gällande sociala normer i samhället.

De tre antisociala kärnbeteendena fokusera på att utmana auktoriteter, på att bryta regler och på att kränka andra människor rättigheter (skapar offer). Dessa tre kärnbeteenden är dolda bakom de tre kamouflerade beteendemönstren som är ytlig charm, dubbelspel och svek.

När människor som använder sig av dessa beteenden blir konfronterade med konsekvenserna av sina handlingar, reagerar de med de tre undvikande beteendena; de känner ingen skuld och rättfärdigar sina beteenden, de nekar till att ha personligt ansvar och skyller på offret eller de som håller dem ansvariga för deras handling.

Människor med antisociala beteenden har svårt att lära sig av sina erfarenheter på grund av de tre permanenta beteendemönstren som är avsaknad av självinsikt, ovilja att ta till sig feedback och vägledning från andra och slutligen ovilja till att ändra sin självuppfattning och beteenden. Antisociala beteendemönster är vanliga bland kriminella men också bland människor med inlärt antisocialt beteende. Dessa personer är manipulerande och relationsdestruktiva men har för övrigt inget uppenbart kriminellt beteende.

Mål: Efter att ha genomfört detta 3 dagars seminarium kommer deltagarna att lära sig färdigheter för att kunna förebygga återfall och kriminell recidiv. Genom att använda sig av kognitivt omstrukturerande metoder kommer deltagaren kunna identifiera antisocialt beteende och lära klienter att hantera sina antisociala personlighetsdrag, som kan leda till återfall.

Efter att ha fullgjort denna kurs blir det möjligt för deltagarna att:

(1). Förstå och beskriva antisociala och psykopatiskt beteende, antisociala personlighetsdrag och personlighetsstörningar.

(2). Förstå och kunna beskriva forskningen inom detta ämne och de grundläggande komponenterna i GORSKI-CENAPS modellen i samband med antisocialt beteende.

(3). Förklara sammanhanget mellan antisociala personlighetsdrag, kemiskt beroende och kriminellt beteende.

(4). Identifiera och effektivt kunna hantera antisociala personlighetsdrag hos klienten, genom att använda sig av kognitiva omstruktureringsmetoder.

(5). Kunna använda kliniska intervjumetoder, bland annat Aktivt Lyssnande som är en effektiv samtalsmetod när man möter människor med antisociala personlighetsdrag.

(6). Utveckla en aktiv plan för att implementera de färdigheter man har lärt sig i sitt eget behandlingsarbete.